Privacy Statement

Privacy Statement

WTC Nieuwegein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC Nieuwegein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 •  Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement:
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als WTC Nieuwegein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de secretaris van de vereniging

 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WTC Nieuwegein verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • Registratie lidmaatschap WTC Nieuwegein
 • Registratie lidmaatschap NTFU en de verzekering via de NTFU
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het versturen van facturen voor contributie betalingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:  

 

 • Voornaam,
 • Achternaam,
 • Adres,
 • Postcode,
 • Plaats,
 • Geboortedatum,
 • Telefoonnummer,
 • Mobielnummer,
 • E-mailadres

 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partijen voor:

 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de WTC Nieuwegein;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De ledenadministratie (ondergebracht bij de NTFU)

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  In deze verwerkingsovereenkomst worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

WTC Nieuwegein heeft geen minderjarige leden.

Bewaartermijn

WTC Nieuwegein bewaart zelf geen persoonsgegevens . De via de NTFU opgeslagen gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alleen bestuursleden kunnen de gegevens raadplegen bij de NTFU

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Klachten

 Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

Follow by Email